Noteikumi

1.1. Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu).

1.2. Cenas – Interneta veikalā norādītās attiecīgo preču cenas, par kādām Pārdevējs tās piedāvā iegādei.

1.3. Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.spirulinanord.lv, www.spirulinanord.eu un www.spirulinanord.com un ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces;

1.4. Pasūtījuma apmaksas diena – diena, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā, kasē vai preču piegādātājs (ja maksājums veikts skaidrā naudā) saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

1.5. Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.6. Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SpirulinaNord“, vienotais reģistrācijas numurs 40203198840, juridiskā adrese:  Piķurgas iela 36, Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija

1.7. Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;

1.8. Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās preces Interneta veikalā;

1.9. Puses – Pircējs un Pārdevējs.

2. Noteikumu darbība

2.1. Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

2.2. Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības nosaka Civillikums, Komerclikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

2.3. Tiesiskajām attiecībām starp Pārdevēju un Pircēju, kas nav Patērētājs, nav piemērojami Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu patērētāja tiesības reglamentējošo normatīvo aktu noteikumi.

2.4. Pasūtījuma apstiprinājums, kurā ir norādītas konkrētās preces un to Cena, ir uzskatāms par starp Pusēm noslēgtā līguma sastāvdaļu.

2.5. Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus. Izmaiņas šajos noteikumos stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.spirulinanord.lv, www.spirulinanord.eu un www.spirulinanord.com, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

3. Preču raksturojums un Cenas

3.1. Preču raksturojums, specifikācija un Cenas ir norādītas Interneta veikalā katras attiecīgās preces izvēles logā. Nepieciešamības gadījumā Papildus informāciju par preci iespējams iegūt sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371  26 003 656  vai rakstot uz e-pastu [email protected] .

3.2. Preču Cenas ir spēkā savlaicīgas samaksas gadījumā, proti, veicot samaksu šo noteikumu 5.3. punktā norādītajā termiņā.

3.3. Cenas ir norādītas ieskaitot visus nodokļus. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi. Piegādes veidu par interneta vietnē www.spirulinanord.lv, www.spirulinanord.eu un www.spirulinanord.com norādīto maksu Pircējs var izvēlēties.

3.4. Preču sortiments un Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.spirulinanord.lv, www.spirulinanord.eu un www.spirulinanord.com, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.


4. Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana

4.1. Pirkumu grozs tiek izveidots Pircējam izvēloties attiecīgo preci un izmantojot izvēlni „Ielikt grozā”.

4.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas Pirkumu grozā, lietojama izvēle „Pasūtīt” lapas labajā pusē.

4.3. Pirkumu grozā redzamas visas izvēlētās preces. Preču daudzums Pirkumā grozā var tikt mainīts. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam jāievada prasītie dati.

4.4. Pasūtījums uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pusēm brīdī, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu. Preces tiek nodotas Pircējam tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas. Pircējam nav tiesību saņemt preces pirms pilnīga norēķina veikšanas.

5. Samaksas kārtība

5.1. Informācija par samaksas kārtību ir izvietota Interneta veikala sadaļā „Apmaksas veids”.

5.2. Pasūtījuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

5.2.1. ar internetbankas starpniecību, izmantojot sadaļā „Apmaksas veids” norādīto internetbanku pakalpojumus;

5.2.2. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu atbilstoši Pārdevēja izrakstītajam rēķinam;

5.2.3. ar skaidru naudu Pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Stopiņu iela 5, Rīga, vai veicot samaksu preču piegādātājam to piegādes vietā;

5.3. Pasūtījums un rēķins tiek anulēti, ja rēķins netiek apmaksāts 6 (sešu) darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža Pircējam.

6. Piegādes kārtība, maksa par piegādi

6.1. Par preču piegādi ir paredzēta maksa, tā nav iekļauta preces cenā. Informācija par preču piegādi, tajā skaitā maksa par piegādi, ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Piegādes veids”.

6.2. Piegādes veidu var izvēlēties veicot preču pasūtījumu sadaļā „Piegādes veids”.

6.3. Preces tiek piegādātas tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, un Pārdevējs savā norēķinu kontā, kasē vai preču piegādātājs (ja maksājums veikts skaidrā naudā) ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

6.4. Ja Pircējs nav izvēlējies saņemt preces Pārdevēja tirdzniecības vietā, Preču piegādi veic kurjers. Preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi vai pakomātu. Par preču piegādes laiku Puses vienojas telefoniski, Pārdevējam vai preču piegādātājam (kurjeram) zvanot uz pasūtījumā norādīto tālruni. Pircējs ar preču piegādi saistītajos jautājumos var sazināties ar Pārdevēju, zvanot uz Interneta veikalā norādītajiem Pārdevēja tālruņa numuriem.

6.5. Pēc preču nodošanas kurjeram, tas var sazināties ar Pircēju, lai precizētu ar piegādi saistīto informāciju.

6.6. Maksimālais preču piegādes termiņš Latvijas Republikas teritorijā precēm, kas ir pieejamas Pārdevēja noliktavā, ir 7 (septiņas) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas. Parasti Preču piegāde tiek veikta ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apmaksas dienas, tomēr Preču piegāde šādā termiņā netiek garantēta un Preces var netikt piegādātas šādā termiņā. Preču piegādes termiņš, kurā tiek garantēta Preču piegāde ir 7 (septiņas) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas.

6.7. Par preču piegādes termiņu precēm, kas nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, kā arī par preču piegādes iespēju un termiņu ārpus Latvijas Republikas teritorijas Puses vienojas atsevišķi. 

6.8. Ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, Pārdevējs var piegādāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu. Ja šādā gadījumā Pircējs, kurš ir Patērētājs, izmanto Atteikuma tiesības, izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pārdevējs. Ja Pārdevējs nepiegādā Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, viņš par to informē Pircēju un atmaksā Pircējam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja pasūtījumu.

6.9. Lai veicinātu pēc iespējas ātrāku preču piegādi, norādāma pilnīga un precīza informācija par piegādes vietu (durvju kods, stāvs, precīza ēkas ieeja, ja tādas ir vairākas u.tml.). Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

6.10. Precei vai e-pastam tiek pievienota preču pavadzīme – rēķins.

6.11. Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase) vai autovadītāja apliecība. Ja Pircējs ir fiziska persona un preci saņem tās pilnvarotais pārstāvis, uzrādāma notariāla akta formā izdota pilnvara. Ja Pircējs ir juridiska persona, preces saņēmējs uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus.

6.12. Pirms preces pieņemšanas un rēķina parakstīšanas Pircējam jāpārbauda preces iepakojums. Konstatējot iepakojuma vai preces bojājumu, tas jānorāda preču pavadzīmē – rēķinā un par to jāziņo Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai pa tālruni +371  26 003 656.

6.13. Par konstatētajiem preces bojājumiem Pircējam ir nekavējoties jāziņo Pārdevējam uz iepriekšminēto elektronisko pastu vai zvanot.

7. Informācija par atteikuma tiesībām un preces atdošanu Pārdevējam.

7.1 Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

7.2. Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pasūtījuma numurs, preču nosaukums, pasūtījuma summa, Patērētāja vārds uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un rekvizīti naudas atmaksai. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

7.3. Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 (čatrpadsmit) dienu laikā no Patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

7.4. Atdodamā prece jānogādā Pārdevēja tirdzniecības vietā, kas atrodas Stopiņu iela 5, Rīga. Ja Patērētājam nav iespēju nogādāt preci Pārdevējam, ir iespējams pasūtīt transportu preces piegādei no Patērētāja norādītās adreses, kas ir maksas pakalpojums.

7.5. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot Atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

7.6. Atdodamajai precei jābūt pilnā komplektācijā.

7.7. Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

7.7.1. preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;

7.7.2. Patērētājs ir atvēris preces iepakojumu.

8. Garantija un Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci

8.1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija lietošanas termiņa periodā. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.

8.2. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem likumā noteiktajā periodā. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

8.3. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

9. Pārējie noteikumi

9.1. Starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu, un tas ir spēkā līdz tā izpildei (samaksai un preces nodošanai), vai šo noteikumu 5.4. punktā minētajam gadījumam.

9.2. Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

9.3. Informācija par Pircēja sniegto datu apstrādi un aizsardzību ir norādīta Interneta veikala sadaļā „Privātuma politika”.

9.4. Pušu tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi Pušu starpā tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādi Pusēm neizdodas vienoties, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesu iestādes. Patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

10. Pircēju ievērībai

10.1. Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču ražotāji var mainīt preču specifikācijas bez iepriekšējas paziņošanas Pārdevējam. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli.

10.2. Pārdevējs lūdz Pircēju ziņot par pamanītajām neprecizitātēm preces raksturojumā vai attēlā, sazinoties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371 26 003 656 vai rakstot uz e-pastu [email protected]

10.3. Visi attēli un apraksti Interneta veikalā izvietoti ar mērķi sniegt pilnīgu un precīzu informāciju par precēm. Nepieciešamības gadījumā, lai precizētu preces specifikāciju un to raksturojošo informāciju, pirms preces iegādes sazinieties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem pa tālruni +371  26 003 656 vai rakstot uz e-pastu [email protected]