Noteikumi

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums interneta veikala klientiem

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un nodot Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Samaksas un saņemšanas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pasūtījumus izsūtam tajā vai nākamajā dienā, ja prece ir pieejama noliktavā. Ja pasūtījums tiek veikts, ceturdienā (pēc 12:00) vai piekdienā, prece tiek izsūtīta nākamās nedēļas sākumā. Piegāde ir pasūtījumiem sākot no 18€.

Papildus informācija par piegādi vai saņemšanu pa tālr. +371 27120859.

Ja klients neatrodas norādītajā adresē vai nav sazvanāms uz norādīto tālruni, tad kurjers preci atgriež ražotnē. Klientam precei jāizņem ražotnē 10 darbadienu laikā. Nauda par nenotikušo piegādi un preci netiek atgriezta.

Atteikuma tiesības

PIRCĒJS pie preces saņemšanas pārliecinās par tās kvalitāti un atbilstību pasūtījumam. Preces neatbilstības gadījumā, piemēram, produkts ir atkusis, veicot neatbilstības fotofiksāciju, ar norādītu atrašanās vietu un laiku, PIRCĒJAM ir tiesības no preces atteikties un to nepieņemt. Paziņojums par neatbilstību un fotofiksācijas materiāli 24h laikā jānosūta uz [email protected]. Ja atteikums tiek atzīts par pamatotu, tad PIRCĒJAM tiek nosūtīta pasūtījumam atbilstoša prece.

Pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.4.punkta noteikumiem (ātri bojājoša prece), precei nav 14 dienu atteikuma tiesības.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Distances līgums abonementa lietotājiem

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Šis ir distances līgums par SPIRULINANORD abonementa pirkumu interneta vidē, turpmāk tekstā – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA ”SpirulinaNord” (reģistrācijas numurs: LV40203198840, juridiskā adrese: Piķurgas iela 36, Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija; epasts: [email protected]), turpmāk tekstā – SN, un personu, kas veic pirkumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, interneta vietnē www.spirulinanord.eu, turpmāk tekstā – VIETNE, un abi līgumslēdzēji kopā – LĪDZĒJI. 

PIRCĒJS, veicot pirkumu VIETNĒ šī Līguma ietvaros, izsaka piekrišanu tā noteikumiem, ir tiesīgs šos Līguma noteikumus izdrukāt un saglabāt.

Šī Līguma ietvaros:

1.1. PIRCĒJS ir fiziska vai juridiska persona, kura pērk ikmēneša SPIRULINANORD abonementu.
1.2. PAKALPOJUMS ir spirulīnas produktu abonements. Pieejamie abonementu veidi, PAKALPOJUMA un piegādes aktuālās cenas tiek norādītas VIETNĒ. PAKALPOJUMA abonementa un piegādes maksā ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā.

1.3. Līguma darbības TERMIŅŠ. LĪDZĒJI slēdz beztermiņa Līgumu – PIRCĒJS var pātraukt Līgumu jebkurā laikā, par ko SN PIRCĒJAM nepiemēro soda sankcijas.

2. PAKALPOJUMA IEGĀDE UN NORĒĶINI

Šajā Līguma sadaļā tiek aprakstīta PAKALPOJUMA iegādes kārtība un samaksa par PAKALPOJUMA abonementa iegādi.

2.1. Lai iegādātos PAKALPOJUMA abonementu, Pircējam jāizvēlas abonamenta veids un apmaksas veids, ievadot SN pieprasīto informāciju.

2.2. Pārtraukt PAKALPOJUMA abonementu var jebkurā brīdī, sūtot e-pastu uz [email protected] ar norādi “ABONEMENTA LĪGUMA PĀTRAUKŠANA/APTURĒŠANA”.

2.3. Apmaksājot rēķinu, maksājuma mērķī, jānorāda abonementa numuru un maksājums jāveic uz SN rekvizītiem: 

SIA "SpirulinaNord"
Reģ. nr. 40203198840
Konts: LV80UNLA0055001061585

Banka: AS SEB Banka, Swift: UNLALV2X

2.4. Gadījumā, ja PIRCĒJS Līguma noslēgšanas brīdī nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, izņemot, ja PIRCĒJS saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, Līgumu PIRCĒJA vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai PIRCĒJA tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā atbildīgs par PIRCĒJA no Līguma izrietošo saistību pilnīgu izpildi.

2.5. Preces saņemšana:

2.5.1. Bez maksas SN ražotnē Rīgā, Stopiņu ielā 5 (3.stāvā), iepriekš informējot SN par preces saņemšanas dienu un laiku.
2.5.2. Abonementa piegādes notiek katru mēnesi PIRCĒJAM vēlamajā datumā, izņemot brīvdienās un pirmdienās. Piegādes adrese ir līguma noslēgšanas brīdī paziņotā adrese. Adresi var mainīt vismaz 1 darbadienu iepriekš to paziņojot uz [email protected] ar norādi: “Abonementa piegādes adreses maiņa”. Piegādes maksa noteikta punktā 1.2.

2.6. Apmaksai par abonementu jābūt veiktai vismaz 2 darba dienas līdz preces saņemšanas brīdim. 

2.7. PIRCĒJAM, kurš nav veicis apmaksu noteiktajā laikā, prece netiek izsniegta vai piegādāta. Ja abonements tiek apmaksāts pēc noteiktā laika, tad preces tiek izsniegta pēc maksājuma saņemšanas vai piegāde tiek veikta nākamajā piegādes ciklā.

2.8. PIRCĒJS pēc PAKALPOJUMA abonementa pieslēgšanas tiek informēts par preces piegādes datumu un laiku. SN abonementa preces piegādi veic uz PIRCĒJA norādītās  Ja preces piegādes datums sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad prece tiek piegādāta nākamajā darba dienā. 

2.9. PIRCĒJAM ir tiesības bez maksas pārcelt preces piegādes datumu, par to informējot SN ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms plānotās pasūtījuma piegādes, sūtot e-pastu uz [email protected] norādot: Vārds, uzvārds; Piegādes adrese un Vēlamais piegādes datums un laiks.

2.10. Ja preces piegādes brīdī PIRCĒJS, vai tā pilnvarotā persona, neatrodas norādītajā preces piegādes adresē un nav spējīgs pieņemt pasūtījumu, un par to nav informējis SN agrāk kā 2 darba dienas pirms plānotās pasūtījuma piegādes, tad SN ir tiesīgs anulēt PAKALPOJUMU, neatgriežot iemaksāto abonementa maksu par tekošo mēnesi.

2.11. PAKALPOJUMA abonementa cenu SN var mainīt pēc saviem ieskatiem brīdinot PIRCĒJU par izmaiņām vismaz 2 darba dienas pirms ikmēneša maksājuma veikšanas datuma. SN izmainot abonementa izcenojumu, PIRCĒJAM ir tiesības atteikties no turpmākas PAKALPOJUMA izmantošanas.

2.12. Abonementa veidu maiņa. PIRCĒJS var pārslēgt uz citu abonementu par to informējot SN 2 darba dienas pirms plānotās preču piegādes, sūtot e-pastu uz [email protected].

3. ATTEIKUMA TIESĪBAS

3.1. Šī Līguma ietvaros SN sniedz pakalpojumu, kas atbilst abonementa pakalpojuma iegādei tiešsaistē. LĪDZĒJI slēdz beztermiņa Līgumu. PIRCĒJS var pārtraukt Līgumu ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms nākamā abonementa mēneša cikla sākuma. Ja PIRCĒJS informē SN par Līguma pārtraukšanu vēlāk kā 1 darba dienu pirms nākamā abonementa mēneša cikla sākuma, tad PAKALPOJUMS tiek pārtraukts no nākamā mēneša.

3.2. PAKALPOJUMS tiek uzsākts ar PAKALPOJUMA abonementa apmaksas brīdi, kurā automātiski PAKALPOJUMA abonements tiek aktivizēts. 

3.3. PIRCĒJS pie preces saņemšanas pārliecinās par tās kvalitāti un atbilstību pasūtījumam. Preces neatbilstības gadījumā, piemēram, produkts ir atkusis, veicot neatbilstības fotofiksāciju, ar norādītu atrašanās vietu un laiku, PIRCĒJAM ir tiesības no preces atteikties un to nepieņemt. Paziņojums par neatbilstību un fotofiksācijas materiāli 24h laikā jānosūta uz [email protected]. Ja atteikums tiek atzīts par pamatotu, tad PIRCĒJAM tiek nosūtīta pasūtījumam atbilstoša prece.

3.4 Pamatojoties uz MK 20.05.2014. noteikumu Nr.255 ”Noteikumi par distances līgumu” 22.4.punkta noteikumiem (ātri bojājoša prece), precei nav 14 dienu atteikuma tiesības. Atteikuma iespējas ir minētas 3.3. punktā.

4. DATU APSTRĀDE

LĪDZĒJI piekrīt, ka katrs LĪDZĒJS kā datu apstrādes pārzinis šā Līguma darbības laikā manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no otra LĪDZĒJA saņemtus datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. Datu apstrādes mērķis un nolūks: līguma slēgšana, rēķinu sagatavošana un nosūtīšana, maksājumu pārvaldīšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu SN pārvaldības procesu nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no noslēgtā Līguma. SN ievēro PIRCĒJA norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā visā Līguma darbības laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. LĪDZĒJS var nodot otra LĪDZĒJA personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri šī līguma ietvaros sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par PAKALPOJUMA izmaiņām un piedāvājumiem utml. PIRCĒJS, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt no SN personas datu labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Šajā sadaļā noteiktie pienākumi ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja kāds no LĪDZĒJIEM vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai ja Līgums izbeidzas citādi.

5. CITI NOTEIKUMI

Šis Līgums stājās spēkā, PIRCĒJAM veicot PAKALPOJUMA abonementa pirkumu VIETNĒ, piekrītot tā noteikumiem un samaksājot abonementa maksu. Jebkuru strīdu starp LĪDZĒJIEM, kas izriet no šī Līguma, LĪDZĒJI apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja nav izdevies atrisināt strīdu bez tiesas starpniecības, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā.

Pirkumu grozs